a. Specifieke weerstandsreserve

In de 1e kwartaalrapportage is aangegeven dat de ratio van het specifiek weerstandsvermogen 1 bedraagt. Dit is een resultante van:

Ratio weerstandsvermogen =

€16.169.000 weerstandscapaciteit

1

€16.169.000 weerstandsrisico’s

b. Generieke weerstandsreserve

Onderstaand wordt de stand van de Generieke weerstandreserve weergegeven. In deze stand is rekening gehouden met:
a. een storting van het voordelig rekeningresultaat 2019 van €1.5 miljoen;
b. de vrijval van de verliesvoorziening grondexploitatie A-1 van €1.1 miljoen door aankoop grond (raadsbesluit april 2020);
c. vrijval specifieke weerstandsreserve (zie 1e kwartaalrapportage);
d. storting uit reserve “Begrotingstekorten” (zie 1e kwartaalrapportage 2020).

De stand van de generieke weerstandsreserve bedraagt dan:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 31-12

3.382

2.793

2.954

4.800

7.583