De Marke Zuid

Projectnaam

De Marke Zuid

Portefeuillehouder

F. Rorink

Rapportagedatum

1 juni 2020

Basisinformatie Project

Zowel het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (vmbo)  als sporthal Keizerslanden zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Naar aanleiding van een locatiestudie, welke is uitgevoerd door de gemeente Deventer, is besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Voor de school gaat het om het realiseren van onderwijsruimte voor vmbo leerlingen die praktijkonderwijs volgen. Voor de sporthal gaat het om het vervangen van de sporthal Keizerslanden.

Op het terrein van de Marke Zuid bevindt zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeO). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft de huisvesting in eigendom. Het uitgangspunt is dat het clubhuis ingepast wordt in de planvorming.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Lugeruskwartier/Roelantflatlocatie. Afhankelijk hoe de locatie de Marke Zuid zich gaat ontwikkelen kan hiermee aansluiting gezocht worden.

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:
• Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
• Begroting 2018: investering sporthal
• Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
• Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
• Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad

Nog te nemen besluiten in Q2 2020

Ruimtelijke kaders:
o Besluitvorming over geactualiseerd Strategisch Huisvestingsplan Etty Hillesum Lyceum: Daaruit blijkt het geactualiseerde aantal benodigde m² BVO voor de vervangende nieuwbouw van de vmbo op de Marke Zuid. Het wel/niet volledig vrijspelen van de Marke Noord speelt hier een rol in
o Besluitvorming over het sportaccomodatiebeleid: Daaruit blijkt de omvang van de nieuwe sporthal;

Autonome ontwikkeling: of de ontwikkelingen op de Marke Zuid volledig aan te merken zijn als autonome ontwikkeling

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (bouwheer school), Sportbedrijf, diverse sportverenigingen en de DSVeO.

Stichting Carmelcollege en Etty Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw, de school is immers Bouwheer voor de school. Het Etty Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.

Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden betrokken om het Programma van Eisen (PvE) te actualiseren.

De DSVeO wordt op regelmatige basis door de projectmanagers geïnformeerd over het verloop van het proces.

De omwonenden zijn nog niet betrokken in het proces. Dat gebeurd niet eerder dan dat de kaders vastgesteld zijn.

Voortgang

Scope

Behoeft aandacht

Besloten is de kaders opnieuw te beoordelen en vast te stellen. Zolang de kaders, met name de ruimtelijke kaders (aantal m² BVO), niet vastliggen kan de businesscase niet op een verantwoorde wijze geactualiseerd worden. De voortgang van het afronden van het sportaccommodatiebeleid kan invloed gaan hebben op de planning voor afronden van de definitiefase

Financiën

Behoeft aandacht

In 2017 zijn de volgende budgetten door de raad gevoteerd:
• €10,5 miljoen voor de school
• €4,5 miljoen voor de sporthal (waarvan €1,5 miljoen voor de benodigde gymzalen van de school is)

Naar aanleiding van de opgestelde businesscases in 2019 is een schatting van de benodigde bedragen: €21,6 miljoen voor de school en €7,1miljoen voor het één op één vervangen van sporthal Keizerslanden. Deze bedragen worden (inclusief een indexering einde werk) als autonome ontwikkeling opgenomen in de 1e kwartaalrapportage/kaderbrief van 2020 met de voetnoot dat de bedragen kunnen wijzigen naar aanleiding van de nog te actualiseren businesscases.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Ja

Ten opzichte van het vastgestelde krediet in 2017 (€10,5 miljoen voor de school en €4,5 miljoen incl. BTW voor de sporthal) is er een afwijking in de totaal investeringsniveau.
In de businesscases van 2019 komt naar voren dat een totaal investering aan de gemeente nodig is van €21,6 miljoen voor nieuwbouw van de school.
Voor de sporthal gaat het om een totaalinvestering van €7,1 miljoen incl BTW indien sporthal Keizerslanden één op één vervangen wordt.

Het college heeft besloten deze ontwikkelingen op de Marke Zuid als autonome ontwikkeling aan te merken. De bedragen die bij de autonome ontwikkeling horen worden nog wel geactualiseerd op basis van de vernieuwde businesscases, aan het eind van de definitiefase.

Afwijking exploitatie?

Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Kansen:
• Indien besloten wordt om de aanbevelingen uit het strategisch huistvestingsplan voor nieuwbouw van het Etty Hillesum te volgen, dan kan de Marke Noord volledig vrijgespeeld worden. Samen met het afstoten van de oude sporthal ontstaat hier een grote locatie voor herontwikkeling voor woningen. De opbrengstenpotentie van de Marke Noord is geraamd op €1,9 miljoen inclusief aftrek van de kosten.
• Indien de nieuwbouw van de school en de sporthal op een
wijze compact ingepast kan worden op de locatie de Marke Zuid ontstaat er een strook grond welke door de school afgestoten kan worden. Dit stuk grond komt vervolgens om niet terug naar de gemeente. De grond kan, aansluitend aan het Ludgeruskwartier, ontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw.

Risico’s
Tijdens de werksessie met de direct betrokken partijen waar de drie stedenbouwkundige modellen met elkaar zijn afgewogen is er gesproken over de risico’s per model. Risico’s die uit deze sessie naar voren kwamen en andere risico’s welke zich kunnen voordoen bij dit project zijn:

• Tijd: indien er niet in één bouwstroom gebouwd kan worden ontstaat het risico dat de planning van de eerste fase invloed heeft op de 2e fase.
• Indien het sportveld wordt verplaatst richting de Keurkampstraat is het mogelijk dat er meer zienswijzen komen tijdens de bestemmingsplan procedure. Door omwonenden te betrekken tijdens het ontwerpproces wordt dit risico verlaagd.
• Indien er wordt gekozen voor een compact model ontstaat het risico dat er te weinig uitbreidingsmogelijkheden voor de school zijn.   
• De bouwprijzen kunnen meer stijgen dan verwacht tussen nu en 2024

Planning

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking totaalplanning?

Behoeft aandacht

Definitie: (doorlooptijd 9 mnd na SHP): september 2020
Ontwerp: (doorlooptijd 9 mnd): juni 2021
Voorbereiding: (doorlooptijd 9 mnd): maart 2022
Realisatie: (doorlooptijd 24 mnd): mei 2024
Nazorg

Communicatie

Communicatie

Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (bouwheer school), Sportbedrijf, diverse sportverenigingen en de DSVeO.

Stichting Carmelcollege en Etty Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw, de school is immers Bouwheer voor de school. Het Etty Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.

Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden betrokken om het Programma van Eisen (PvE) te actualiseren.

De DSVeO wordt op regelmatige basis door de projectmanagers geïnformeerd over het verloop van het proces.

De omwonenden zijn nog niet betrokken in het proces. Dat gebeurd niet eerder dan dat de kaders vastgesteld zijn.

Overige informatie