Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast.
Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus. Die financiële gevolgen zijn in een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2020

2021

2022

2023

2024

1

FLO Brandweer

Openbare orde en veiligheid

-341

-291

-28

33

112

2

Zorg- en veiligheidshuis

Openbare orde en veiligheid

-37

-50

-50

-50

-50

3

Eikenprocessierups

Leefomgeving

-200

-200

-200

-200

-200

4

Geluidswal A1

Leefomgeving

-250

0

0

0

0

5

Kap en aanplant bomen

Leefomgeving

-220

0

0

0

0

6

Dividend HGB

Leefomgeving

-250

0

0

0

0

7

SVN-lening

Ruimtelijke ontwikkeling

100

0

0

0

0

8a

Kosten bouw- en woningtoezicht

Ruimtelijke ontwikkeling

-245

0

0

0

0

8b

Bouwleges

Ruimtelijke ontwikkeling

245

0

0

0

0

9

Stikstof

Ruimtelijke ontwikkeling

-50

0

0

0

0

10

BTW Reintegratie

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

274

0

0

0

0

11

Bijzondere bijstand

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

135

135

135

135

135

12

Bijstandsuitkeringen

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-1.500

0

0

0

0

13

Contractmanagement en procesverbetering

Meedoen

-116

-56

-56

-56

-56

14

Volumestijging WMO-hulpmiddelen

Meedoen

-250

0

0

0

0

15

Mantelzorgpas

Meedoen

-25

-25

-25

-25

-25

16

Sporthal Bathmen

Meedoen

-30

-30

0

0

0

17

Formatie BAD

Meedoen

-17

-33

-17

18

Scholen Wizard en Zonnebloem

Jeugd en onderwijs

0

-80

-79

-78

-77

19

Warmtepomp de Kei

Jeugd en onderwijs

0

-14

-14

-14

-13

20

Tarieven Jeugdzorg

Jeugd en onderwijs

-400

-400

-400

-400

-400

21

Marktgelden

Economie en internationaal beleid

-85

-85

-85

-85

-85

22

Vennootschapsbelasting reclame

Economie en internationaal beleid

-68

0

0

0

0

23

Toeristenbelasting

Economie en internationaal beleid

70

100

100

100

100

24

Onderzoekkosten Schouwburg

Kunst en cultuur

-30

0

0

0

0

25

Subsidie Schouwburg

Kunst en cultuur

-200

-90

0

0

0

26

Beroep- en bezwaarkosten

Bedrijfsvoering

-70

-70

-70

-70

-70

27

Verzekeringen

Bedrijfsvoering

-184

-184

-184

-184

-184

28

I-uitvoeringsplannen

Bedrijfsvoering

-65

-723

0

0

0

29

Rekening-courant NRF

Algemene dekkingsmiddelen

58

0

0

0

0

30

Decembercirculaire 2019 Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen

232

297

286

322

357

31

OZB

Algemene dekkingsmiddelen

170

94

94

94

94

32

Dividend BNG

Algemene dekkingsmiddelen

-368

-60

-60

-60

-60

33

Dividend Circulus/Berkel/Cirec

Algemene dekkingsmiddelen

23

0

0

0

0

34

Vrijval reserve overlopende uitgaven

Algemene dekkingsmiddelen

300

0

0

0

0

35

Specifiek weerstandsvermogen

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

-

35a

Putting uit specifiek weerstandsvermogen

Algemene dekkingsmiddelen

314

0

0

0

0

35b

Storting in generieke weerstandsreserve

Algemene dekkingsmiddelen

-314

0

0

0

0

36

Stelpost autonome ontwikkelingen

Algemene dekkingsmiddelen

650

0

0

0

0

Saldo

-2.744

-1.765

-653

-538

-422