De uitkomst van de begroting na kaderbrief is:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

uitkomst 1e kwartaalrapportage 2020

-1.731

-389

366

1.147

1.263

2

Kaderbrief

0

-518

-5

-131

-957

Saldo

-1.731

-907

361

1.016

306

Door de grote onzekerheden met betrekking tot de financiële gevolgen van het coronavirus wordt geadviseerd nu geen besluit te nemen ten aanzien van de uitkomst van de begroting zijnde het opstarten van heroverwegingen en/of vrijgeven ruimte voor nieuw beleid, maar dit te betrekken bij het opstellen van de uitkomst van de begroting 2021 (november 2020). Er is dan meer bekend over: de gevolgen van het coronavirus, de bijdrage van het Rijk hierbij en uitkomsten mei/juni circulaire Algemene uitkering, septembercirculaire BUIG, uitkomsten grondexploitaties. Nadelen die uiteindelijk in 2020 en 2021 resteren moeten dan in eerste instantie worden gedekt uit de generieke weerstandsreserve. Dan zou de reserve gezien ook de nog openstaande onzekerheden met betrekking tot de risico’s van het coronavirus moet worden aangevuld. Hiervoor moet dan zo spoedig mogelijk een heroverwegingsoperatie voor worden opgestart.