Op basis van de informatie in de Kaderbrief wordt inzicht gegeven over een kaderstellende richting waarmee bij het opstellen van de begroting 2021 rekening wordt gehouden en nader wordt uitgewerkt. Normaliter gebeurde dit ten behoeve van de Voorjaarsnota, maar deze is door de raad in verband met het coronavirus dit jaar geschrapt. Uitgangspunt blijft een structureel sluitende (meerjaren)begroting met voldoende weerstandsvermogen.

In de 1e kwartaalrapportage zijn de eenmalige autonome ontwikkelingen in 2020 meegenomen en de structurele ontwikkelingen die beginnen in 2020.
In de kaderbrief worden de autonome ontwikkelingen, die beginnen in 2021 of later, opgenomen. Bij de kaderbrief besluit de raad niet tot het aanpassen van de begroting. De onderwerpen worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2021-2024.
Ook worden een aantal risico’s en kansen genoemd, die actueel kunnen worden bij het opstellen van de begroting 2021-2024. Hierdoor ontstaat er wel indicatie over de uitkomsten van de begroting.