In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2020

2021

2022

2023

2024

Stortingen

Leefomgeving

Areaalaccres openbare ruimte

Overlopende uitgaven

113

0

0

0

0

Leefomgeving

Renovatie Brinkgarage

Kapitaallasten

25

0

0

0

0

Leefomgeving

Geluidswal A1 Bathmen

Kapitaallasten

250

0

0

0

0

Leefomgeving

Subsidie klimaatadaptatie

Riolen en gemalen

0

4

4

4

4

Algemene Dekkingsmiddelen

Ratio weerstandsvermogen

Generieke weerstand

314

0

0

0

0

Algemene Dekiingsmiddelen

Opheffen reserve

Begrotingstekort

0

520

916

0

0

Algemene Dekkingsmiddelen

Opheffen reserve

Generieke weerstand

0

520

916

0

0

Saldo Stortingen

702

1.044

1.836

4

4

Puttingen

Leefomgeving

Renovatie Brinkgarage

Kapitaallasten

0

1

1

1

1

Leefomgeving

Bijdrage exploitatie Voetveer

Mobilitietsfonds parkeren

-40

-31

-51

-51

-71

Leefomgeving

Geluidswal A1 Bathmen

Kapitaallasten

0

18

17

17

17

Leefomgeving

Subsidie klimaatadaptatie

Riolen en gemalen

85

0

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Herstructurering Rivierenwijk

Herstructurering

234

23

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Groot onderhoud kernbezit

Onderhoud gebouwen

1.375

0

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Werkbudget verhoogde asielinstroom

Nieuwkomers

86

158

0

0

0

Meedoen

Werkbudget Verhoogde Asielinstroom

Nieuwkomers

233

117

0

0

0

Kunst en Cultuur

Subsidie Mimik

Overlopende uitgaven

115

0

0

0

0

Algemene Dekkingsmiddelen

Vrijval reserve overlopende uitgaven

Overlopende uitgaven

300

0

0

Algemene Dekkingsmiddelen

Ratio weerstandsvermogen

Specifieke weerstand

314

0

0

0

0

Algemene Dekkingsmiddelen

Rente resultaat

Generieke weerstand

84

0

0

0

0

Algemene Dekkingsmiddelen

Opheffen reserve

Begrotingstekort

520

916

0

0

Saldo Puttingen

2.786

806

883

-33

-53

Saldo

2.084

-238

-953

-37

-57