Omgevingswet

Projectnaam

Implementatie omgevingswet

Portefeuillehouder

L. Grijsen

Rapportagedatum

20 maart 2020

Website: omgevingswet.deventer

Basisinformatie Project

Op 1 januari 2022 moet de gemeente Deventer klaar zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) en dat de werkprocessen en systemen hiertoe zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf 1 januari 2022.

Maar dan zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende instrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande wetten en regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de jaren na 2022 verder werken aan de invulling van eigen regels waar wij dat willen.

De implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd.

Projectfase

Realisatiefase

Besluitvorming

Genomen besluiten:

  • Programmabegroting 2016 vastgesteld november 2015;
  • 2e kwartaalrapportage 2018 vastgesteld;
  • 1e kwartaalrapportage 2019 vastgesteld;
  • Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer" vastgesteld 4-4-2017;
  • Vrijgave omgevingsvisie voor zienswijze d.d. 27 maart 2019
  • Vrijgave bestemmingsplan stad en dorpen voor zienswijze d.d. 19 maart 2019
  • Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 d.d. juli 2019\
  • Omgevingsvisie d.d. 18 december 2019

Te nemen besluiten:
·   Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vaststellen (mei 2020, gemeenteraad)
·   Nota van uitgangspunten voor het ontwikkelen van een omgevingsplan (Q3 2020, gemeenteraad),
·   Legesverordening (eind 2020, Gemeenteraad)
·   Participatiebeleid en Participatieplicht buitenplanse afwijkingen (Q4?  2020, Gemeenteraad)
·   Aanbesteding omgevingsplan software (medio  2020)
·   Mandatering en bevoegdheden (Q4 2020)

Stand van zaken

Het nieuwe Plan van Aanpak is vastgesteld. Per 1 januari 2019 is een nieuwe fase gestart, te weten de transitiefase. We werken op basis van 7 pijlers, te weten digitalisering, omgevingsvisie, omgevingsplan, processen, anders werken, participatie en monitoring.

Voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten (omgevingsplan en -visie) is specifieke software nodig. Dit geldt ook voor het maken en publiceren van toepasbare regels. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met de voorbereiding van de aanbesteding van deze nieuwe software. In het voorjaar zal de formele aanbestedingsprocedure naar verwachting starten. Hierbij trekken wij gezamenlijk op met Olst-Wijhe en Raalte.

Eén belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet die per 1 januari 2021 gereed moet zijn, is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen is in omgevingsdienst-verband aangeschaft. De aanpassingen in de huidige software wordt daarom in gezamenlijkheid opgepakt. De afgelopen tijd is geïnventariseerd wat er nodig is om de benodigde stappen te kunnen zetten. De komende tijd zullen deze verder concrete vorm krijgen.

Eind 2019 zijn de eerste ervaringen opgedaan met de digitale testomgeving binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieraan is gewerkt via de landelijke try-out en workshops.

Het beschikbaar komen van het DSO vanuit het Rijk heeft vertraging opgelopen. Hier is dus iets sprake van onderuitputting. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2020. Wij zijn als Deventer nauw betrokken bij de discussie op landelijk niveau wat dit betekent voor de inwerking treding van het Rijk. Ons standpunt is namelijk dat gemeenten wel voldoende tijd moeten krijgen om te oefenen en te leren gebruik te maken van het nieuwe systeem.

Er is een start gemaakt met het verkennen aan welke eisen de visie moet voldoen onder de omgevingswet. In de omgevingsvisie was al aangekondigd dat het thema duurzaamheid en gezondheid zou worden uitgewerkt. Dit is gebeurd in het Energieplan, hetgeen hiermee een integraal onderdeel is van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie wordt in de praktijk gebruikt (o.a. carrousel) als kaderdocument en aan de hand van casussen wordt er gewerkt met de omgevingsvisie bij transformaties (hoe te gebruiken).

Vanuit pijler 3 is gewerkt aan het definitief maken van het bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen (bestemmingsplan verbrede reikwijdte). Dit bestemmingsplan wordt een voorloper van het omgevingsplan. Afgelopen weken is dit bestemmingsplan op route gegaan en aangeboden aan de raad. De eerste sessies hebben plaatsgevonden.

De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2020. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams en vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te ontwikkelen. Het projectteam zal een Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan ontwikkelen. Verschillende werkgroepen zullen acties gaan uitwerken waarbij de fasering in de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan uitgangspunt is. De projectgroep is er dit jaar in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet te realiseren.

Voor het eigen personeel hebben alle betrokken teams een presentatie gekregen vanuit de kerngroep over de omgevingswet en hetgeen per 1 januari 2021 daadwerkelijk gaat veranderen qua werkwijze. Parallel hieraan wordt een digitale leeromgeving ingericht, waarin maatwerk over de aangeboden kennis wordt geleverd (per functie krijg je een specifiek pakket).

Voor de interne organisatie is een roadmap gemaakt om in de informatiebehoefte te voorzien. Diverse sessies zijn voorbereid. De 2e collegetour over het DSO heeft plaatsgevonden.

Voor de raad is samen met de griffie het programma 2020 voorbereid. Met de raad heeft een eerste informerende sessie (presentatie vanuit de VNG) plaatsgevonden op dinsdag 25 februari jl.

Er is met de omgevingsdienst gesproken over de benodigde data en data-uitwisseling en wordt door studenten van Saxion onderzoek gedaan naar het meetbaar maken van de ambities en doelstellingen uit de omgevingsvisie.

Voortgang

Scope

Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders.

Financiën

Behoeft aandacht

De dekking bestaat uit diverse posten.

De raad heeft via 3 besluiten (begroting 2016, 2e kwartaalrapportage 2018 en 1e kwartaalrapportage 2019) €1.790.000 eenmalig beschikbaar gesteld. Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500.

Daarnaast is binnen programma 5 het “oude” budget actualisatie bestemmingsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar.

De inzet vanuit de organisatie wordt veelal gedaan door medewerkers waarvan de uren reeds zijn gedekt, zoals de inzet van de transitiemanager en de inzet van de organieke kerngroep en het opleidingsbudget vanuit personeel en organisatie.
Voor de jaren na 2020 wordt per jaar de budgetvraag beoordeeld; vooralsnog wordt hiervoor weerstandsvermogen aangehouden. Omdat de periode 2020 en verder formeel nog niet gedekt is zal financiën nu oranje moeten scoren.

Afwijking begroting?

Nee

Zie de tabellen "Kostenraming en dekking" en "Afwijkingen" hierna.

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Er zijn op dit moment geen afwijkingen van de begrote exploitatiekosten.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Informatiearchitectuur

Digitalisering basis op orde

205.000

240.000

240.000

200.000

200.000

200.000

Digitale dienstverlening en informatievoorziening

100.000

120.000

95.000

57.500

32.500

32.500

Monitoren, evalueren en datagestuurd werken

100.000

140.000

120.000

100.000

100.000

100.000

Subtotaal informatiearchitectuur

405.000

500.000

455.000

357.500

332.500

332.500

Instrumenten

Omgevingsvisie

271.600

86.600

62.400

52.800

19.200

0

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan

216.900

171.500

171.500

171.500

171.500

87.500

Subtotaal instrumenten

488.500

258.100

233.900

224.300

190.700

87.500

Werkprocessen

106.800

191.800

90.800

75.800

71.800

64.800

Anders werken en organiseren

22.400

97.400

119.800

57.400

57.400

57.400

Communicatie en participatie

11.200

47.400

69.800

47.400

47.400

47.400

Organisatie

148.200

215.400

215.400

134.200

86.600

72.600

Subtotaal raming

1.182.100

1.310.100

1.184.700

896.600

786.400

662.200

Subtotaal reeds gedekt

1.182.100

1.310.100

684.700

546.600

486.400

462.200

Subtotaal aanvullend benodigd

0

0

-500.000

-350.000

-300.000

-200.000

Afwijkingen t.o.v. jaarschijf begroting (x €1)

Activiteit

2020

Afwijkingen

Informatiearchitectuur

Digitalisering basis op orde

175.000

Digitale dienstverlening en informatievoorziening

245.000

Monitoren, evalueren en datagestuurd werken

140.000

Subtotaal informatiearchitectuur

560.000

Instrumenten

Omgevingsvisie

86.600

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan

171.500

Subtotaal instrumenten

258.100

Werkprocessen

191.800

Anders werken en organiseren

97.400

Communicatie en participatie

47.400

Organisatie

215.400

Subtotaal raming

1.370.100

Reeds gedekt RGI

640.000

Inclusief 145.000 budgetoverheveling nog te besluiten bij jaarrekening

Reeds gedekt programmabegroting en organisatie

520.100

Reeds gedekt basisregistraties

210.000

Subtotaal dekking

1.370.100

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Vooralsnog stellen we voor de risico’s (m.u.v. structurele effecten implementatie) op te vangen binnen het projectbudget zelf door als ze zich voordoen andere keuzes te maken.

Het vierde risico is het feitelijk structurele effect van de omgevingswet. Het structurele effect zal gaan spelen na 2024. Voor de huidige begroting heeft dit dus geen effect.

Zie de tabel "Risico" hierna.

Communicatie

Communicatie

Op koers

De essentie van de Omgevingswet is de communicatie en participatie met de samenleving. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie is dit gebeurd met stakeholder sessies. In de zienswijze fase van de Omgevingsvisie is de communicatie en participatie voor de gehele implementatie omgevingswet meegenomen. Er zijn 5 avonden georganiseerd in 5 (deel) gebieden. Dit heeft bij de inspraak bij de raad geleid tot veel complimenten over het doorlopen proces.

In de komende periode zal de participatie rondom de omgevingsvisie structureel geborgd worden. Daarnaast zal er gewerkt gaan worden aan specifiek participatiebeleid waaraan initiatiefnemers moeten voldoen, indien zij een initiatief hebben.

Er is een nieuwe planning worden gemaakt voor activiteiten rondom de omgevingswet, ook voor college en raadsleden.

Overige informatie

Risico's

Risico

Gebaseerd op

Omvang voor

Beheersmaatregel

Omvang na

Uitloop planning

25% van €400.000

€100.000

Vaststellen PvA en goede beheersing

€0

Participatie vraagt meer tijd en geld (VERVALLEN IVM OMGEVINGSVISIE DIE GEREED IS

50% van €200.000

€100.000

Di risico is ambtelijk nagenoeg niet beïnvloedbaar (bestuurlijke keuze)

€100.000

Invoering wetgeving vertraagd

10% van €500.000

€50.000

Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen

€25.000

Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten

€1.000.000

In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.

€500.000

Onvoldoende capaciteit in de organisatie en grote werkdruk, waardoor duurdere inhuur nodig is

€500.000

Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken.

€175.000