In de begroting zijn stelposten opgenomen die dienen voor de opvang van eenmalige en structurele nadelen.

a. Stelpost accres

In de begroting zijn stelposten opgenomen om de nadelen op te vangen van lagere accres bijdragen in de AU door lagere of vertragingen uitgaven Rijk.

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Stelpost accres AU (dekking eenmalige nadelen)

850

850

750

750

750

Stelpost accres AU (dekking structurele nadelen)

300

600

900

1.200

1.500

Vooruitlopend op de info die we krijgen in de mei circulaire Algemene uitkering is door de VNG al het volgende medegedeeld.

Afrekening 2019

De definitieve berekening van de gemeentefondsuitkering voor 2019 valt iets gunstiger uit dan verwacht. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat die €16,1 miljoen hoger is dan wat in de septembercirculaire werd vermeld. Voor Deventer zou dit € 75.000 zijn.

Accres bevriezen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schrijft in een recente ledenbrief dat naar een oplossing wordt gezocht voor de schommelingen in het gemeentefonds. ‘De coronacrisis leidt tot veel financiële onzekerheid, terwijl er bij gemeenten juist behoefte bestaat aan rust en stabiliteit.’ In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen ‘is besproken om het accres voor de rest van deze kabinetsperiode te bevriezen’.

Mei circulaire

Vrijdag 29 mei is de circulaire Algemene uitkering ontvangen. We zullen de raad over de uitkomsten in een afzonderlijk raadsmededeling informeren.

b. Stelpost autonome ontwikkelingen

Voor het dekken van autonome ontwikkelingen anders dan nadelen in het accres Algemene uitkering kunnen we beschikken over de stelpost autonome ontwikkelingen. De bestendige gedragsregel is dat elk jaar wordt bekeken of de eerste jaarschijf van de stelpost eenmalig of structureel met worden ingezet ter dekking van de autonome nadelen. De jaarschijven na 2020 worden dus nu niet betrokken bij het zorgen voor dekking van de begroting of het creëren van ruimte voor nieuw beleid.

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Stelpost autonome ontwikkelingen 2020

0

650

650

650

650

Stelpost autonome ontwikkelingen 2021

0

350

350

350

350

Stelpost autonome ontwikkelingen 2022

0

0

350

350

350

Stelpost autonome ontwikkelingen 2023

0

0

0

375

375

Stelpost autonome ontwikkelingen 2024

0

0

0

0

380

Saldo

0

1.000

1.350

1.725

2.105

In 2020 wordt de stelpost eenmalig ingezet voor dekking van de autonome ontwikkelingen. Het structureel inzetten van de stelpost van de jaarschijf 2020 wordt bezien bij het opstellen van de begroting 2021.