Er zijn autonome ontwikkelingen die pas na in 2021 of later zullen ontstaan. Deze ontwikkelingen worden dan in de begroting 2021-2024 opgenomen. De raadsbehandeling van deze begroting is gepland op 11 november 2020.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2020

2021

2022

2023

2024

1

Veiligheidsregio

Openbare orde en veiligheid

0

98

98

0

0

2

Onkruidbestrijding

Leefomgeving

0

-94

-94

-94

-94

3

SVN leningen

Ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

0

150

4

Omgevingswet

Ruimtelijke ontwikkeling

0

-500

0

0

0

5

Sporthal Keizerslanden

Meedoen

0

0

0

0

-90

6

Sporthal Bathmen

Meedoen

0

0

0

0

-240

7

Wijkwinkel / Deventer wijzer

Meedoen

0

-40

0

0

0

8

Plus OV

Meedoen

0

18

18

18

18

9

VMBO-school de Marke-zuid

Jeugd en onderwijs

0

0

0

0

-500

10

Servers

Bedrijfsvoering

0

0

-27

-55

-83

11

Nieuwe jaarschijf 2024

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

-118

Saldo

0

-518

-5

-131

-957

Toelichting

 1. Veiligheidsregio

Op verzoek van de kring van gemeentesecretarissen IJsselland is de VR verzocht onderzoek te doen naar besparingen om een bijdrage te leveren aan het financiële perspectief van gemeenten. Inmiddels heeft hier besluitvorming over plaatsgevonden en neemt de veiligheidsregio IJsselland in het meerjarenperspectief op:
Voor de korte termijn (2021-2022) €516.000 aan incidentele besparingen
De periode 2020-2022 te benutten om vanaf 2023 de incidentele besparing structureel vorm te geven, rekening houdend met de opgaven met financieel effect (denk aan de rechtspositie van brandweervrijwilligers). Voor Deventer een incidenteel voordeel van €97.843 in 2021 en 2022.

 1. Onkruidbestrijding

De gemeenteraad heeft bij de voorjaarsnota 2017 en de begroting 2018 besloten om structureel aanvullend budget beschikbaar te stellen zodat de onkruidbeheersing intensiever kan worden aangepakt. In totaal is nu €410.000 per jaar beschikbaar voor onkruidbeheersing. Sinds het afschaffen van het gebruik van Glyfosaat in de openbare ruimte is men bij CB op zoek naar de beste en meest effectieve manier om onkruidbeheersing in de verharding op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en te houden. Tot op heden zijn de resultaten veelal nog niet naar tevredenheid omdat het afgesproken onderhoudsniveau in het programma Leefomgeving nog niet bestendigd kan worden. Indien het budget voor onkruidbeheersing niet wordt verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren is er een gerede kans dat de beeldkwaliteit in 2020 slechter zal zijn dan in 2019. Het feitelijke beeld zal sterk afhankelijk zijn van weersinvloeden. In 2019 was het niveau B in het centrum en niveau C in de rest van de gemeente, waarbij ook sprake was van uitschieters naar niveau D. Om in 2021 naar een niveau van B in het centrum en C in de rest van de gemeente te realiseren zijn structureel €94.000 aanvullende middelen nodig. Het voornemen is om bij de begroting 2021 een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, waarbij er extra wordt geïnvesteerd in onkruidbeheersing en de frequentie wordt verhoogd naar een onderhoudsfrequentie van 2 keer borstelen (in plaats van 1,3 gemiddeld in 2019), zodat een hogere beeldkwaliteit wordt behaald (overal een gemiddeld B-niveau).

 1. SVN-leningen

Er staan bij SVN-middelen voor het verstrekken van stimuleringsleningen voor verenigingen van eigenaren. Doel van deze middelen was het opknappen van portiekflats Rivierenwijk. Er worden vanuit SVN geen nieuwe leningen meer verstrekt. Alle middelen die bij SVN binnenkomen kunnen ingezet worden om de gemeentelijke lening af te lossen. Op de gemeentelijke balans staat nog een lening van €800.000. Deze kan in 2023 afgelost worden, middels het terughalen van middelen bij SVN. Vanaf 2024 kan voor een periode van circa 7 jaar, jaarlijks circa €150.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

 1. Omgevingswet

Onlangs heeft de minister bekend gemaakt dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 zal intreden.
De belangrijkste reden voor de verschuiving van de datum is dat het DSO (digitaal stelsel voor de Omgevingswet) niet tijdig operationeel kan zijn. De voorbereidende werkzaamheden in huis gaan door. Op dit moment vindt het traject wel enige hinder van de corona-crisis, vooral wat betreft de discussie met de Raad. Voor de implementatie van de Omgevingswet heeft het uitstel geen consequenties qua totaal benodigd budget; dit komt door onze aanpak tot dusver beleidsneutraal over en alleen activiteiten uitvoeren die nodig zijn. De kosten voor 2020 zijn gedekt. Voor 2021 – 2024 is een risico ten laste van het specifiek weerstandsvermogen gereserveerd. Voorstel is voor 2021 een budget van €500.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en het risicoprofiel naar beneden bij te stellen, naar netto €425.000.

 1. Sporthal Keizerslanden

Zowel het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (vmbo) als sporthal Keizerslanden zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Bij de begroting 2018 was een krediet van €4,5 miljoen exclusief btw beschikbaar gesteld.  Zoals reeds gemeld aan uw raad komt uit de businesscases van 2019 komt naar voren dat een investering van de gemeente nodig is van €14,5 miljoen inclusief btw voor een sporthal met 6 zaaldelen (flexibel inzetbaar, meest optimaal voor de sport in Deventer en voldoen aan alle duurzaamheidsaspecten) en €7 miljoen inclusief btw (€6,35 miljoen exclusief btw) voor een sporthal met 4 zaaldelen (één op één vervanging huidige sporthal). Voorgesteld wordt om in afwachting van vaststelling van het sportbeleid in ieder geval een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de vervangende sporthal met 4 zaaldelen en de daarmee samenhangende stijging van de kapitaalslasten van €90.000 structureel vanaf 2024 te dekken uit de algemene middelen.
Na besluitvorming over het sportbeleid kan de business case worden geactualiseerd, waaruit het definitieve investeringsbedrag zal volgen.

 1. Sporthal Bathmen

De sporthal is gebouwd in 1978, dus ruim 40 jaar oud. Deze voldoet niet aan de accommodatie- eisen van de diverse sportbonden en het NOC-NSF. Investeringen die nodig zijn, hebben betrekking op:
• de bouwkundige staat van de sporthal,
• de verouderde technische installaties,
• verouderde voorzieningen (kleedkamers, sanitair) en
• maatregelen in het kader van veiligheid en hygiëne.

Het gebouw is afgeschreven, maar er zijn geen middelen gereserveerd voor nieuwbouw. Vanuit de bouwkundige staat en bijbehorende veiligheidseisen is er een noodzaak tot aanpak van de sporthal en daarmee een autonome ontwikkeling.

Vanuit dit oogpunt en het feit er vanuit een bewonersinitiatief uit Bathmen inmiddels een voorstel ligt tot een nieuwe sporthal annex sportpak, is procesbegeleiding vanuit de gemeente noodzakelijk. Vanuit de inwoners is de wens om in 2024 het nieuwe sportpark gerealiseerd te hebben. Dit betekent voor 2020 en 2021 ongeveer €60.000 aan procesbegeleiding vanuit de gemeente. (zie 1 e kwartaalrapportage 2020).

Een goede inschatting van het totale investeringsbedrag voor vervanging van de sporthal Bathmen is nog niet te maken. Daarvoor is nader onderzoek nodig, waarbij ook naar de ruimtelijke kaders moet worden gekeken. Hierbij wordt ook nauw opgetrokken met de initiatiefnemers uit Bathmen die een voorstel voor nieuwbouw hebben aangeleverd. Voorlopig houden we in de begroting rekening met een totaal investeringsbedrag van €6 miljoen (bouwsom plus grondkosten, bijkomende kosten, afwaarderingen, indexering einde werk etc. conform sporthal Keizerslanden). Vertaald naar kapitaalslasten betekent dit een structurele last van €240.000 vanaf 2024.

 1. Wijkwinkel/Deventer Wijzer

Voor het jaar 2020 is voorzien in ruimte voor afbouw van de subsidie Deventer Wijzer. Voor het jaar 2021 is voor een zorgvuldige afbouw van de subsidie eveneens eenmalig een frictiebudget van €40.000 nodig.

 1. Plus OV

De bijdrage in de organisatiekosten van PlusOV valt vanaf 2021 €18.000 lager uit dan de begroting 2020. Dit voordeel vloeit terug naar de algemene middelen, evenals de niet benodigde prijs en loonindex.

 1. Huisvesting VMBO-school de Marke-Zuid

Zowel het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (vmbo) als sporthal Keizerslanden zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Bij de begroting 2018 was een krediet van 12 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 10,5 miljoen voor een nieuwe vmbo-school van 9.000m². Uit de business cases van 2019 kwam naar voren dat een gemeentelijke investering van €21,6 miljoen nodig is voor de nieuwbouw van een nieuwe vmbo-school van 9.000m².  In de aan u gestuurde raadsmededeling is toegelicht dat deze stijging van het investeringsbedrag van €11,1 miljoen als autonoom is aan te merken. Voorgesteld wordt om de hiermee samenhangende stijging van de kapitaalslasten van €500.000 structureel vanaf 2024 te dekken uit de algemene middelen.

In de raadsmededeling staat ook dat het in januari 2020 het strategisch huisvestingsplan (SHP) door het Etty Hillesum Lyceum is afgerond. Uit het SHP blijkt dat Marke Noord volledig vrijgespeeld kan worden, zodat deze locatie om niet terugkomt naar de gemeente voor herontwikkeling. Daarvoor is het wel nodig dat de nieuwbouw voor 200 leerlingen meer moet worden gebouwd dan in de huidige plannen, een toevoeging van 1.200m² BVO. Deze toevoeging betekent een extra gemeentelijke investering, die wordt globaal ingeschat op circa €3,4 miljoen. Inclusief een risicobedrag voor extra parkeerplaatsen en inritten (€300.000), leidt deze toevoeging tot structureel extra kapitaalslasten van €175.000.
Stichting Carmel heeft in gesprekken aangegeven de eventuele opbrengstenpotentie van de locatie Boerhave als extra bijdrage (bovenop hun toegezegde bijdrage) in te willen brengen. Doordat er met deze ontwikkeling verschillende locatie(s) vrijkomen (De Marke Noord en mogelijk Boerhave en een deel op de Marke Zuid), is het voorstel aan de raad om de hieruit voortkomende opbrengsten te gebruiken voor dekking van de extra kapitaallasten voor de benodigde uitbreiding van 1.200m² BVO. Het risico bestaat dat als gevolg van planologische en economische ontwikkelingen de opbrengsten lager uitvallen. Voorlopig gaan we ervan uit dat de opbrengsten uit de ontwikkellocaties, toereikend zijn om de extra kapitaalslasten van de uitbreiding met 1200m² te kunnen dekken.
Na besluitvorming door de raad kunnen de business cases worden geactualiseerd en volgen de definitieve investeringsbedragen.

 1. Serverpark DOWR-I

De digitale transitie zal hogere eisen gaan stellen aan performance, connectiviteit en functionaliteit van het serverpark. De I-dienstverlening groeit qua ontwikkeling sneller dan op basis van indexering en uitvoeringsplannen werd verwacht. Het serverpark zal daarom jaarlijks met 25% worden uitgebreid. DOWR-I heeft in maart 2020 het serverpark al uitgebreid met acht servers (hardware), dit was gedekt binnen de roadmap van DOWR-I. Voor de periode 2020-2024 betekent dit een investering van €162.500 per jaar. Vanaf 2022 bedragen de rente- en afschrijvingskosten €43.884, oplopend naar €171.575 in 2025. Voor Deventer betekent dit €27.660 in 2022, oplopend naar €110.640 in 2025.

 1. Nieuwe jaarschijf 2024

De jaarschijf 2024 is vergeleken met de programmabegroting 2020-2023 toegevoegd. Dit betekent, dat voor dat jaar met betrekking tot bestaand beleid en autonome ontwikkelingen van een aantal uitgaven en inkomsten een structureel nadeel moet worden ingeboekt van €118.000. Het betreft een saldo van ramingen: Algemene uitkering, structurele stelpost autonome ontwikkelingen, toename ozb op basis uitbreiding aantal woningen en 3% tariefstijging, areaal infrastructuur en stelpost prijzen en lonen/sociale lasten, stelpost prijzen sociaal domein en volumeontwikkeling WMO.